Group
Fietser in bos fietspad

Gebruiksvoorwaarden Sjees-app

De Sjees-app (hierna te noemen: ”de app” of ”Sjees-app”) wordt ingezet voor het programma Brainport Bereikbaar. Met de Sjees-app en de Sjees campagne stimuleert Brainport Bereikbaar het gebruik van de fiets. In dit document wordt beschreven hoe je de diensten van de Sjees-app kunt gebruiken. Voordat je gebruik gaat maken van de Sjees-app moet je deze gebruiksvoorwaarden lezen en accepteren. Indien jij deze voorwaarden niet accepteert dan verzoeken wij jou om geen gebruik te maken van deze app. Deze gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld door Mobidot B.V. in samenwerking met Brainport Bereikbaar. Mobidot B.V. is de eigenaar en beheerder van de Sjees-app.

1. Beschrijving van Sjees-app. Met deze app krijg je inzicht in je dagelijkse reispatroon en kun je leuke cadeaus en kortingen sparen door met de fiets te reizen. De app registreert automatisch hoe je reist en daagt je aan de hand van leuke challenges uit om vaker de fiets te pakken. Natuurlijk gekoppeld aan mooie prijzen.
De app helpt jou om een bewuste en slimme reiskeuze te maken en je hiermee bewust te maken van je eigen reisgedrag. De app maakt gebruik van zogenaamde “notificaties” om je proactief te kunnen informeren over mogelijk voor jou relevante informatie over je reizen. Wij zullen verder notificaties enkel gebruiken voor mededelingen of de Sjees campagne van Brainport Bereikbaar. Wij zullen notificaties uitdrukkelijk niet gebruiken om advertenties of commerciële aanbiedingen aan je te zenden die niet gerelateerd zijn de Sjees campagne. De Sjees-app wordt in de Nederlandse en Engelse taal aangeboden.

2.Voorwaarden voor het gebruik van de software. Wij stellen je in staat om – met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden – de Sjees-app te gebruiken voor persoonlijk gebruik. Je moet ouder zijn dan 16 jaar en woonachtig zijn of reizen in de Brainportregio. Je mag de Sjees-app niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. Je bent zelf verantwoordelijk voor je activiteiten en je gedrag tijdens het gebruik van de Sjees-app. Gebruik de Sjees-app veilig en bedien de app niet als je bestuurder bent van een vervoermiddel in het verkeer.

3. Persoonlijk gebruik. De gebruiker. Je moet de eigenaar of enige gebruiker zijn van de smartphone waarop de app wordt geïnstalleerd. Je mag de app niet gebruiken om derden te lokaliseren. In het bijzonder mag je de software niet installeren op een mobiel apparaat dat door een derde wordt gebruikt. Als je je Smartphone verkoopt, leaset, leent of anderszins ter beschikking stelt aan een derde partij moet je ervoor zorgen dat de app niet wordt gebruikt door deze derde partij met jouw account. Het is niet toegestaan om de app op meerdere apparaten tegelijkertijd te gebruiken.
De app is beschikbaar is voor Android en Apple iOS via Google Play (Android) en Apple iStore (iOS). Je moet beschikken over een smartphone met iOS 8.0 of hoger of Android 4.0 of hoger. Voor een goede werking van de App dient jouw smartphone over een data-abonnement te beschikken en dienen Wi-Fi en GPS aangezet te zijn in de instellingen van uw smartphone. Je bent zelf verantwoordelijk voor het correct downloaden, instaleren en gebruiken van de app.

4. Account. Na installatie is het vereist om je te registreren voor Sjees door een account aan te maken en in te loggen in de App. Je moet jouw gebruikersnaam en wachtwoord voor jouw account strikt vertrouwelijk behandelen en mag deze niet aan derden geven of op andere wijze de Sjees-app aan derden via jouw account ter beschikking stellen.
Voor het aanmaken van een persoonlijk account vragen wij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • e-mailadres;
 • postcode en woonplaats;
 • interesses (duurzaamheid, reistijd, gezondheid of kostenaspect);

Hierbij worden er persoonsgegevens verzameld, Hiervoor verwijzen wij naar onze privacyverklaring die integraal onderdeel uitmaakt van deze voorwaarden. Onze privacyverklaring vind je hier: https://www.brainportbereikbaar.nl/sjees-privacyverklaring/.

Voor het verwijderen van jouw account verwijzen wij naar artikel 9 van deze voorwaarden.

Sjees omvat niet de levering of het functioneren van de telecommunicatie-apparaten, zoals de Smartphone zelf, noch het verstrekken van telecommunicatiediensten, meer in het bijzonder internet of online connectiviteit. Jouw mobiele operator en/of andere serviceprovider zijn verantwoordelijk voor deze producten en diensten.

Jouw gebruik van de smartphone mag de veiligheid of integriteit van de diensten, computersystemen en netwerken van ons niet in gevaar brengen, of dit nu is doordat je indringers toegang verschaft, virussen of andere bedreigingen introduceert, een onevenredig of onredelijk grote belasting op de dienst of de infrastructuur legt, of met behulp van een computerprogramma, -routine, bestand of apparaat gebruikt om de werking van de Sjees-app te verstoren of te beschadigen.

5. Gegevensbescherming. Je account- en reisgegevens zijn privacygevoelige informatie. Wanneer je de Sjees-app gebruikt, verzamelen, verwerken en bewaren wij reisgegevens van jou voor de doelen van de Sjees-app. Wij respecteren jouw persoonlijke gegevens en je privacy en gebruiken jouw gegevens daarom niet anders dan voor de diensten wij met de Sjees-app aanbieden. Dit staat nader beschreven in onze privacyverklaring. Deze is conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Er zijn maatregelen getroffen conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens om zeker te stellen dat de gegevens met passende zorg en veiligheid opgeslagen en verwerkt worden.

Bij gebruik van de app worden de volgende gegevens verzameld:

 • Begin- en eindtijd van elke rit;
 • Begin- en eindpunt, route en gebruikte infrastructuur tijdens elke rit;
 • Afgelegde afstand, reisduur en gemiddelde snelheid;
 • Vervoersmiddel bij elke rit;
 • Doel van de rit;
 • Vaak bezochte plaatsen;
 • Veel gekozen routes;
 • Onderlinge verhouding van gebruikte vervoersmiddelen;
 • Weercondities tijdens de rit;
 • Schatting van kosten, CO2 besparing en verbrande calorieën per rit;
 • Eventueel gegeven feedback.

Daarnaast vragen we via de app en bijbehorende enquêtes om aanvullende (demografische) achtergrondinformatie, reisgedrag, motivaties en tevredenheid. Hiermee worden de effecten van Sjees gemeten en geëvalueerd.

Om toegang te verkrijgen tot deze gegevens dien jij je locatiegegevens beschikbaar te stellen aan de app ook te delen met de app.

6. Vrijwaring. Je bent verplicht ons te vrijwaren en te verdedigen voor en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, kosten en onkosten, waaronder juridische kosten, die voortvloeien uit een schending van deze voorwaarden door jou.

Het voorgaande is ervan afhankelijk dat wij (i) je zonder onnodige vertraging schriftelijk en gedetailleerd informeren over een vordering van een derde partij, (ii) je machtigen om gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures te voeren met de derde partij, en (iii) je op jouw kosten redelijkerwijze bijstaan zodat jij je kan verdedigen tegen de aanspraken.

7. Garanties, beperking van aansprakelijkheid. Alle aansprakelijkheid van ons met betrekking tot de Sjees-app wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens in geval van grove nalatigheid of opzet. Wij garanderen niet de beschikbaarheid van de Sjees-app of de nauwkeurigheid van de plaatsbepalingsfunctionaliteit. Hoewel we onze uiterste best doen om de Sjees-app en onderdelen daarvan up-to-date te houden kunnen we helaas niet garanderen dat dit op ieder willekeurig moment het geval is en dat de Sjees-app correct werkt op ieder merk en type Smartphone. Aan informatie die door de Sjees-app wordt geleverd kunnen geen rechten worden ontleend.

8. Duur en opzegging. Zowel jij als wij hebben het recht om deelname aan de Sjees-app op elk moment en met onmiddellijke ingang te beëindigen. Het recht om te ontbinden op grond van wanprestatie blijft onverlet. Ontbinding op grond van wanprestatie kan in het bijzonder als je je verplichtingen omschreven in artikel 2 niet nakomt.

Je kunt de deelname aan de Sjees-app beëindigen door de App op je smartphone te verwijderen. Indien je je account wilt beëindigen dien je via support@sjees-app.nl aan te geven niet langer van de Sjees-app en het account gebruik te willen maken. Wij zullen hierna binnen redelijke termijn je account sluiten en al je persoonlijke gegevens en persoonlijk mobiliteitsprofiel ontoegankelijk maken voor jou en voor derden.

Wij kunnen jouw account bij de Sjees-app beëindigen door verwijderen of blokkeren ervan. Wij zullen je hiervan in kennis stellen per e-mail. In het geval dat wij jouw account op grond van wanprestatie beëindigen, is het niet toegestaan om een nieuw account aan te maken zonder behoudens onze uitdrukkelijke toestemming.

Bij het opzeggen van jouw account vervallen alle in het account gespaarde beloningen.

9. Wijzigingen. Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen indien de wijziging geen negatieve gevolgen heeft voor de rechten van de gebruiker. Als de gebruiker deze wijzigingen niet aanvaardt dan kan de gebruiker deze overeenkomst beëindigen met ingang van de datum van inwerkingtreding van de wijziging. Wij stellen de gebruiker minimaal 10 dagen van tevoren per e-mail op de hoogte van voorgenomen wijzigingen.

10. Controle (fraude). Wij behouden ons in het kader van het bestrijden van fraude het recht voor om controles uit te oefenen op de door de deelnemer verstrekte gegevens en/of door de deelnemer geregistreerde gegevens. Het vermoeden van fraude is een reden om de deelnemer met onmiddellijke ingang uit de Sjees-app te zetten en het bijbehorende account te verwijderen. Alle eventueel opgebouwde beloningen zullen in het geval van fraude komen te vervallen en niet worden uitgekeerd aan de deelnemer. In het geval wij reeds opgebouwde beloningen aan de deelnemer hebben uitgekeerd, is de deelnemer verplicht om deze beloningen aan ons terug te betalen.

11. Auteursrecht en gebruiksrecht. De Sjees-app inclusief alle toepassingen zijn auteursrechtelijk beschermt. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden. Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van een deel of het geheel van de inhoud, in enigerlei vorm, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ons is verboden. Jij hebt enkel het gebruiksrecht op de Sjees-app en geen eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om de Sjees-app of individuele onderdelen van de Sjees-app te kopiëren of dupliceren, tenzij dit is in het kader van normaal gebruik, zoals bij het maken van een back-up van de smartphone.

12. Alternatieve bepalingen. Indien enige bepaling van deze voorwaarden of een deel daarvan nietig, onwettig of niet-afdwingbaar is dan wordt de geldigheid, wettigheid en/of afdwingbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele wijze aangetast of verminderd. Wij en jij komen overeen om een nietige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling te vervangen door een effectieve en doenlijke bepaling die zo dicht mogelijk aansluit bij het economisch doel van de nietige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling. Hetzelfde geldt in geval van een omissie.

13. Contactinformatie. Als u vragen heeft over deze voorwaarden of de Sjees-app dan kunt u contact opnemen met: support@sjees-app.nl

Laatst gewijzigd: 15 maart 2023

Samenwerken?
Tof! Neem contact met ons op!

Wil jij Brainport bereikbaar houden? Doe met ons mee. We gaan graag met je in gesprek. Om te werken aan kansen, innovaties en oplossingen. Want dat kunnen we alleen samen. Neem contact met ons op via info@brainportbereikbaar.nl.

Lees meer
nl_NLNederlands